vrh1

Gradska Uprava

Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Paga podijeljeni su između Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Upravnih odjela Grada Paga. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Gradonačelnika Grada. Grad Pag u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:


- Uređenje naselja i stanovanje
- Prostorno i urbanističko planiranje
- Komunalne djelatnosti
- Brigu o djeci
- Socijalnu skrb
- Primarnu zdravstvenu zaštitu
- Odgoj i osnovno obrazovanje
- Kulturu
- Tjelesnu kulturu i sport
- Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
- Protupožarnu i civilnu zaštitu


Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, u skladu s njenim statutom i statutom županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave prenijeti na županiju odnosno mjesnu samoupravu.

 

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval