3/2015 - JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument - objava 07.05.2015.