17/2012 - NATJEČAJ - za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska - objava 10. listopada 2012