Temeljem članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09, 9/10, 3/13 i 2/16) i točke V. i točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine broj 140/09), gradonačelnika Grada Paga 15. svibnja 2017. donosi

O D L U K U
o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću Grada Paga