Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09, 9/10, 3/13 i 2/16) gradonačelnik Grada Paga dana 15. svibnja 2017. godine, donosi

PLAN
savjetovanja s javnošću Grada Paga
za 2017.godinu