11/2014- NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 28.05.2014