19. Odluka o PONIŠTENJU NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. V. Magazin)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Gradonačelnik


Klasa:372-01/11-01/12

Ur.broj:2198/24-30-11-3

Pag, 29. travnja 2011.g.


Na temelju članka 6.st.3. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96, 124/97, 174/04, 38/09), članka 6.i 7. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga («Službene novine» Ličko-senjske županije broj 4/93 i «Županijski glasnik» Županije Ličko-senjske broj 2/97) i članka 32. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09 i 9/10), gradonačelnik Grada Paga dana 20. travnja 2011.godine, donosi


O D L U K U

o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada PagaI. Poništava se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (klasa: 372-01/11-01/11, ur. broj: 2198/24-30-11-1, od 21. travnja 2011.g.) koji se nalazi na kat.č. br. 12223 u gradu Pagu tzv. «V MAGAZIN», Prosika bb, ukupne površine 379 m2, i to zbog utvrđenja nepravilnosti u tekstu natječaja, koje bi mogle utjecati na postupak provedbe natječaja, odnosno na rezultate natječaja.


II. Utvrđuje se da Grad Pag još nije zaprimio niti jednu ponudu za poslovni prostor iz t.1. ove Odluke.


III. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Paga.


GRADONAČELNIK:

Ante Fabijanić