25. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. V. Magazin)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje


Klasa: 372-01/11-01/12

Ur.broj: 2198/24-30-11-5

Pag, 13. lipnja 2011.


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 6. i 7. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga («Službene novine» Ličko-senjske županije broj 4/93 i «Županijski glasnik» Županije Ličko-senjske broj 2/97) i Odluke gradonačelnika Grada Paga (klasa: 372-01/11-01/12, ur. broj: 2198/24-30-11-4, od 06.06.2011.g.), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga


1. Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi na kat.č. br. 12223 u gradu Pagu, tzv. «V MAGAZIN», na adresi Prosika bb, ukupne površine 379 m2 .


2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 01.07. do 01.10.2011. godine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.


3. Početna zakupnina poslovnog prostora iznosi 26,00 kn-a/m2 mjesečno i uvečava se za 20% radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti sukladno članku 5. Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor, što iznosi:

379 m2 x 26,00 kuna = 9.854,00 kn X 20 % = 11.824,80 kn mjesečno, odnosno 35.474,40 kn za tromjesečno razdoblje.


4. Sudionici u Natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne zakupnine. Uplata jamčevine vrši se u korist PRORAČUNA GRADA PAGA, na žiro račun broj 2402006-1831600006 s pozivom na broj: 68 5738 – OIB:


5. Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze

između ugovornih strana zaključiti će se u roku 8 dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u spomenutom roku, gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.


6 . Ponuda mora sadržavati:

- ime, prezime, adresu i OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv, adresu i OIB (za pravne

osobe)

- mjesečni iznos zakupnine koju ponuditelj nudi

- dokaz o uplaćenoj jamčevini – 10 % početne zakupnine za cijelo razdoblje

- broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.


7. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati po ispostavljenom računu, mjesečno unaprijed, i to najkasnije do 5 (petog) u mjesecu.


8. Troškovi individualne potrošnje kao što su potrošnja vode, struje, komunalna naknada i tekuće održavanje prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.


9. Zakupodavac može otkazati Ugovor u svako doba, u slučaju da zakupnik ne postupi skladu sa člankom 27. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora te temeljem članka 23. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga.


10. Ugovor o zakupu sklopiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem nakon donošenja odluke Gradonačelnika i to u obliku ovršne isprave, sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. Troškove vezane uz sklapanje ugovora o zakupu i javnobilježnički trošak snosi zakupnik.


11. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Paga.


12. Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:


GRAD PAG, Branimirova obala 1, 23 250 Pag, s naznakom

za zakup poslovnog prostora – “V MAGAZIN” «Ne otvaraj»


13. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona : 023/600-833.


Upravni odjel za komunalni

sustav i prostorno planiranje