Na temelju članaka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i Zaključka gradonačelnika Grada Paga (kl: 112-01/11-01/20, ur. broj: 2198/24-30-11-1, od 07.12.2011.g.), pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije raspisuje

O G L A S

Za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto:

- viši stručni suradnik/suradnica za proračun i javnu nabavu – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do povratka odsutnog službenika, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili upravne struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
– položen državni stručni ispit.

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. spomenutog Zakona.

Osobe koje imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit, mogu se primiti u službu i rasporediti na predmetno radno mjesto, pod uvjetom da stručni ispit polože u roku od godine dana od prijema u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Grada Paga (www.pag.hr) i na oglasnoj ploči, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),

– presliku radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem),

– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu kako ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeriti).

 

Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne (nepotpune) prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatraju se kandidatima za prijem u službu.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave Oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za proračun i financije - ne otvaraj«. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prijemnom uredu Grada Paga.

Grad Pag pridržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti predmetni postupak prijema u službu.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Klasa: 112-01/11-01/20

Ur. broj: 2198/24-30-11-02

Pag, 08. prosinca 2011.g.

 

pročelnik:

Diogen Šuljić

0
0
0
s2smodern