Na temelju članka 34.st.4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) saziva se 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga za dan 29. ožujka 2013.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

-Verifikaciju zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D

Prijedlog:
1. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2012.godinu,
2. Odluke o raspodjeli rezultata,
3. Odluke o podjeli i povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Grada Paga
4. Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga

Razmatranje:
5. Izvješća o radu Komunalnog društva Pag d.o.o.

- Vijećnička pitanja

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Branimir Paro Vidolin, v.r.

0
0
0
s2smodern