ANKETA: Difuzni/integralni hotel u gradskoj jezgri Paga - pogledaj

Novosti & Aktualnosti

17 Rujan 2019
Grad Pag uskoro kreće u radove zamjene rasvjetnih stupova i uvođenje led rasvjete na području grada Paga. Na temelju postupka javne nabave ...
16 Rujan 2019
Od 13.-15. rujna 2019. KUD Družina iz Paga gostovao je na kulturno-turističkoj manifestaciji "Belišćanska zlatna jesen" u Belišću.
14 Rujan 2019
23. Međunarodni festival čipke u Lepoglavi održava se od 13. do 15. rujna 2019. godine.
18 Rujan 2019
Odlagalište otpada Sv. Kuzam u gradu Pagu je odlagalište neopasnog otpada na kojem se otpad odlaže od 1982. godine. Odlagalište neopasnog otpada može se definirati kao složena građevina koja se gradi u tri etape i to na slijedeći način:

Obavijesti

 • Javni poziv u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta - u Pagu, NC21 i NC22

  Javni poziv u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta -

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada

  više informacija
 • Obavijest o adulticidnoj dezinsekciji na području Grada Paga

  Obavještavamo Vas da će se sa 24.07. na 25.07. godine

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43

14. JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

 

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07 i 38/09.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 4/10), i Zaključka Gradonačelnika Grada Paga (klasa: 350-01/01-01/252, ur.broj:2198/24-30-11-2,od 15. travnja 2011. godine ), nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Paga, objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA GRADA PAGA

 

1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga izložit će se na javni uvid u prostorijama gradske vijećnice Grada Paga, Branimirova 1, svakog radnog dana osim subote u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, i to od 29. travnja do 14. svibnja 2011. godine.

 

2. Javno izlaganje održat će se u prostorijama gradske vijećnice dana 10. svibnja 2011. godine u 12,00 sati. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga sudionici u javnoj raspravi mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje tijekom javne rasprave, a najkasnije do 14. svibnja 2011. godine.

 

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionici javne rasprave mogu upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Klasa: 350 – 01 /01-01/252

Ur.broj: 2198/24-30-11-03

Pag, 18. travnja 2011.god.

 

GRAD PAG