cz
Gradska uprava Grada Paga radi sa strankama od 9,00-12,00 sati ponedjeljkom i četvrtkom, uz obaveznu prethodnu najavu.
Uredovno vrijeme pisarnice, za rad sa strankama, je svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.


Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor 2020

Novosti & Aktualnosti

08 Srpanj 2020
Turističke zajednice otoka Paga nastavljaju udruženo sa zajedničkim projektima tijekom ovogodišnje turističke sezone. Ovaj put riječ je o ...
26 Lipanj 2020
Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provesti će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca ...
11 Srpanj 2020
Večeras je u 19 sati održana sjednica Stožera civilne zaštite Grada Paga. Na sjednici je izviješteno da su na području grada Paga danas od 16 sati evidentirane dvije osobe pozitivne na koronavirus COVID-19 koje se trenutno nalaze u Općoj bolnici u Zadru. Pozitivne osobe nemaju prebivalište na području otoka Paga već su u Pag došle sa drugog područja. U samoizolaciji se nalaze 3 osobe.

Obavijesti

 • 19. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Objava biračima

  Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020.godine donio Odluku o

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/20-30/6, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  Na temelju članka 3. i 7. Odluke o poslovnim prostorima

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ:

  više informacija
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2020. godinu

  Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

25. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. V. Magazin)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje


Klasa: 372-01/11-01/12

Ur.broj: 2198/24-30-11-5

Pag, 13. lipnja 2011.


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 6. i 7. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga («Službene novine» Ličko-senjske županije broj 4/93 i «Županijski glasnik» Županije Ličko-senjske broj 2/97) i Odluke gradonačelnika Grada Paga (klasa: 372-01/11-01/12, ur. broj: 2198/24-30-11-4, od 06.06.2011.g.), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga


1. Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi na kat.č. br. 12223 u gradu Pagu, tzv. «V MAGAZIN», na adresi Prosika bb, ukupne površine 379 m2 .


2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 01.07. do 01.10.2011. godine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.


3. Početna zakupnina poslovnog prostora iznosi 26,00 kn-a/m2 mjesečno i uvečava se za 20% radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti sukladno članku 5. Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor, što iznosi:

379 m2 x 26,00 kuna = 9.854,00 kn X 20 % = 11.824,80 kn mjesečno, odnosno 35.474,40 kn za tromjesečno razdoblje.


4. Sudionici u Natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne zakupnine. Uplata jamčevine vrši se u korist PRORAČUNA GRADA PAGA, na žiro račun broj 2402006-1831600006 s pozivom na broj: 68 5738 – OIB:


5. Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze

između ugovornih strana zaključiti će se u roku 8 dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u spomenutom roku, gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.


6 . Ponuda mora sadržavati:

- ime, prezime, adresu i OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv, adresu i OIB (za pravne

osobe)

- mjesečni iznos zakupnine koju ponuditelj nudi

- dokaz o uplaćenoj jamčevini – 10 % početne zakupnine za cijelo razdoblje

- broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.


7. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati po ispostavljenom računu, mjesečno unaprijed, i to najkasnije do 5 (petog) u mjesecu.


8. Troškovi individualne potrošnje kao što su potrošnja vode, struje, komunalna naknada i tekuće održavanje prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.


9. Zakupodavac može otkazati Ugovor u svako doba, u slučaju da zakupnik ne postupi skladu sa člankom 27. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora te temeljem članka 23. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga.


10. Ugovor o zakupu sklopiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem nakon donošenja odluke Gradonačelnika i to u obliku ovršne isprave, sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. Troškove vezane uz sklapanje ugovora o zakupu i javnobilježnički trošak snosi zakupnik.


11. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Paga.


12. Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:


GRAD PAG, Branimirova obala 1, 23 250 Pag, s naznakom

za zakup poslovnog prostora – “V MAGAZIN” «Ne otvaraj»


13. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona : 023/600-833.


Upravni odjel za komunalni

sustav i prostorno planiranje