cz
Gradska uprava Grada Paga radi sa strankama od 9,00-12,00 sati ponedjeljkom i četvrtkom, uz prethodnu najavu.
Uredovno vrijeme pisarnice, za rad sa strankama, je svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.


Novosti & Aktualnosti

14 Listopad 2020
Grad Pag je na temelju javnog poziva (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima ...
13 Listopad 2020
U organizaciji Konobe Davor i udruge Bartol Kašić u Dinjiškoj na otoku Pagu završio je 4. turnir u briškuli i trešeti na kojem je ...
08 Listopad 2020
Nakon Miškovića, Paga i Vlašića, u organizaciji Grada Paga, uređuje se sportsko igralište pored škole u Dinjiškoj.
27 Listopad 2020
Grad Pag je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštitio pašku čipku. Zaštitom Paške čipke Grad Pag postao je jedini davatelj licencije koji potpisuje i definira uvjete korištenja licencije za pašku čipku.

Obavijesti

 • Obavijest o suzbijanju štetnih glodavaca

  Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar

  više informacija
 • Poziv za 21.sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Javni poziv u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

  Javni poziv u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada

  više informacija
 • Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH za potrebe pašarenja

  Na mrežnim stranicam Hrvatskih šuma je objavljen Javni poziv za

  više informacija
 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/57,

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Opis poslova i podaci o plaći za mjesto pročelnika Ureda Grada Paga OPIS POSLOVA

Rukovodi radom Ureda, brine se o zakonitom i učinkovitom radu Ureda u odnosu na obaveze Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Pomaže Gradonačelniku, Zamjeniku gradonačelnika i predsjedniku Gradskog vijeća u organiziranju sjednica i u suradnji s njima priprema sjednice, prati rad sjednica, izrađuje zaključke sjednica i prati njihovo izvršenje, izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik, odgovoran je za izradu zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća, Kolegija gradonačelnika te davanju informacija za njihov rad.U suradnji sa predsjednikom Gradskog vijeća i predsjednikom radnih tijela Gradskog vijeća i radnih tijela i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik u funkciji obavljanja svojih dužnosti, priprema sjednice i izrađuje zaključke te prati njihovo izvršenje. Surađuje sa županijom osobito članovima Županijske skupštine, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebne koristi za Grad. Izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora. Obavlja poslove vezane za izbore i referendum. Osigurava pravo na pristup informacijama iz djelatnosti lokalne samouprave, vodi registar propisa koje je donijelo Gradsko vijeće i Gradonačelnik, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata, te vodi evidenciju objave. Obavlja tehničke i složenije protokolarne poslove za Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika, sudjeluje u rješavanju najvažnijih pitanja iz djelokruga Ureda, obavlja i druge poslove određene propisima Gradskog vijeća i Gradonačelnika kao i poslove po nalogu Gradonačelnika.

PODACI O PLAĆI

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta-4,30 i osnovice za izračun plaće u visini od 2.880,00 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

0
0
0
s2smodern