Novosti & Aktualnosti

27 Veljača 2020
Jučer je čitanjem oporuke i spaljivanjem Marka Virusa, krivca za sve nevolje završen Paški zimski karneval. Tužna povorka krenula je ispred ...
25 Veljača 2020
Jučer je u programu Paškog zimskog karnevala održan tradicionalni dječji dan. Na gradskom trgu nastupila su djeca iz dječjeg vrtića Paški ...
24 Veljača 2020
U nedjelju, 23. veljače sa trajektnog pristaništa krenula je tradicionalna maškarana povorka obalom i gradskim ulicama u pravcu trga, ...
28 Veljača 2020
Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13), 27. veljače 2020. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga. Na sjednici su prema dnevnom redu usvojene:

Obavijesti

 • Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

  Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za

  više informacija
 • POZIV 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Javni natječaj za prijem u služnu - upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

  Javni natječaj za prijem u službu, u Upravnom odjelu za

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49

17. Natječaj za imenovanje pročelnika Ureda Grada

 

GRAD PAG

Klasa: 112-01/11-01/10

Ur. br.: 2198/24-30-11-1

Pag, 26. travnja 2011.g.

 

Na temelju čl. 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje

 

 

NATJEČAJ   za imenovanje

pročelnika Ureda Grada

 

 

Uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

- položen državni stručni ispit

-5 godina radnog iskustva u struci

 

Osim navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijem u službu iz čl. 12 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08), a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezu probnog rada od 3 mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objaviti će se na web stranici Grada Paga (www.pag.hr). Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Na web stranici Grada i oglasnoj ploči gradske uprave objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( izvornik ili preslik domovnice)

- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslik diplome)

- preslik radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)

- preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

- vlastoručno potpisanu izjavu kako ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeriti)

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, s obveznom naznakom:" za natječaj-pročelnik Ureda Grada - ne otvaraj". Prijave se mogu dostaviti i neposredno u pisarnicu grada Paga na istoj adresi. Grad Pag zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Gradonačelnik

Ante Fabijanić