19/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Vela ulica 12-PDF dokument

18/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Prosika-PDF dokument

17/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Vela ulica- PDF dokument

16/2017 - Oglas za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto "viši stručni suradnik/suradnica za pripremu i vođenje projekata" - PDF dokument

15/2017 -Ponovljeni NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pag - PDF dokument

- natječaj je objavljen u Zadarskom listu 7.rujna 2017.

15/2017 - NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pag - PDF dokument

- natječaj objavljen u Zadarskom listu u subotu 29.srpnja 2017.

14/2017 - Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Proboj - PDF dokument

13/2017 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument

12 / 2017 -  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - u prizemlju zgrade izgrađene na kat.čest. 15443 k.o. Pag,na adresi Vela ulica 12, ukupne površine 23 m2. - PDF dokument

11/ 2017 - Natječaj za ZAPOSLENIKA U UREDU LAG-a u Pagu, objavljen na službenim stranicama LAG-a Mentorides 28.lipnja 2017.