paggradonacelnik

Ante Fabijanić | [email protected] | Izbori 2017 godine

 

Koje su ovlasti gradonačelnika?

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada Paga. Mandat gradonačelnika traje četiri godine a u obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

 • priprema i utvrđuje prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu s zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Paga čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Paga,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih odjela,
 • imenuje i razrješava unutrašnjeg revizora,
 • imenuje i razrješava članove radnih tijela koja pripremaju odluke iz njegovog djelokruga
 • utvrđuje plan prijama u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
 • usmjerava i nadzire djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova i samoupravnog djelokruga,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora,
 • osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga,
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.