Gradsko vijeće je pred­stavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Grada, te obav­ljaju druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Gradsko vijeće ima 13 članova odnosno vijećnika,  predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. Za svoj rad u Vijeću predsjednik, potpredsjednici (kada ga mijenjaju kao i vijećnici Gradskog vijeća) primaju naknadu u visini određenoj posebnom odlukom Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Grada, te obavljaju druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.


 • POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA - pogledaj

Koje su dužnosti gradskog vijeće Grada Paga?

 • donosi Statut Grada Paga
 • donosi Poslovnik o radu
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna
 • odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje, odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom
 • odluka o promjeni granica Grada Paga
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi
 • donosi Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Paga,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova i javnih poduzeća, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pranim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća

 •  Izvješće o financiranju stranaka u Gradskom vijeću Grada Paga za 2022. - pogledaj dokument