0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 10. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. prosinca 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,00 sati.

POGLEDAJ DNEVNI RED

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje KLASA: 112-03/22-30/5, URBROJ: 2198/24-03/01-22-10 (referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza) - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje KLASA: 112-03/22-30/4, URBROJ: 2198/24-03/01-22-6 (samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove) - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 9. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 21. studenog 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,30 sati.

DNEVNI RED
0
0
0
s2smodern
  • POZIV za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Paga u 2023. godini - pogledaj poziv
  • OBRAZAC ZA PRIJAVU - preuzmi
0
0
0
s2smodern

Kojim se obavještava da je za potrebe izvođenja radova radi uređenja i konačnog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Sv. Kuzam“ u Pagu, Grad Pag pokrenuo  postupak za osiguranje dokaza o stanju vrijednosti nekretnina u k.o. Pag radi uređenja i konačnog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Sv. Kuzam“ u Pagu-Etapa 2, Faza 2-Sortiranje i skladištenje sortiranog otpada, 2.skupine. Pogledaj javni poziv

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 4. listopada 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,30 sati.

pogledaj Poziv & Dnevni red

0
0
0
s2smodern

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“  u 2022. godini - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grda Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 7. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 4. srpnja 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

0
0
0
s2smodern