2019 godina

- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresranim gospodarskim subjektima - pogledaj

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga izrade Idejnog rješenja ,glavnog i izvedbenog projekta obnove i prenamjene samostana u interpretacijski –multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
· Opis predmeta nabave;
· Tehničke specifikacije“;
· Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
· Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno na stranicama Grada Paga, te u EOJN . Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem Eojn.
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama .
Prilozi:
- Dokumentacija o nabavi - preuzmi
- Prijedlog ugovora - preuzmi
- Posebni uvjeti, idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt- preuzmi
- Troškovnik - preuzmi


 • Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu pružanja energetskih usluga u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti na području grada Paga.
  Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
  · Opis predmeta nabave;
  · Tehničke specifikacije“;
  · Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
  · Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
  · Kriterije za odabir ponude.

  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno na stranicama Grada Paga, te u EOJN. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem Eojn.
  Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama .

               - Dokumentacija o nabavi - preuzmi

              - Prilog 6.4. - Tražene specifikacije za cestovne svjetiljke - preuzmi

              - Prilog 6.4. - Tražene specifikacije za dekorativne svjetiljke - preuzmi

              - Prilog 6.4. Tražene specifikacije za sustav upravljenja i nadzora rasvjetom - preuzmi

              - Prilog 6.5. - Projektni zadatak - preuzmi

              - Prilog 6.6. - Referentno stanje tretiranog zahvata postojeće javne rasvjete grada Paga - preuzmi


 • Naručitelj Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave Usluge izrade Studije poslovnog modela razvoja difuznog/integralnog hotela u gradskoj jezgri grada Paga koja je zaštićena kao kulturno –povijesna cjelina (Z-5123)-max 12 jedinica, Evidencijski broj nabave 05/19, a za koju sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.
  Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ( Službeni glasnik Grada Paga br. 5/09, 9/10,3/13 i 2/16) i Odluke Gradonačelnika o početku postupka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/19-10/2; URBROJ: 2198/24-04/01-19-2 od 18.02.2019, ovim putem pozivamo sve zainteresirane subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:
 • PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2019. GODINU - WORD
2018 godina
 • I Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
 • II Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
 • III Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
 • Plan nabave za 2018. godinu - WORD

Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga: IV. Izmjene i dopune PPUG-a, evidencijski broj nabave: BN 01/18. Poziv na dostavu ponuda upućen je na adrese triju gospodarskih subjekta:

1. CRTKANO d.o.o., Zagorska 3, 10360 Sesvete

2. ARKITEKTURA U BIJELOM d.o.o., Ribučka 9, 10000 Zagreb

3. ZONA KVADRAT j.d.o.o.o, Prilaz zagrebačkoj cesti 5,10010 Zagreb

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28.03.2018. do 11:00 h

2017 godina
 • Plan nabave za 2017. godinu - PDF
 • I izmjena i dopuna plana nabave - WORD
 • II izmjena i dopuna plana nabave 2017 - WORD
 • Registar bagatelne nabave za 2017 godinu - WORD
 • Registar ugovora javne nabave 01-12-2017 - WORD
2016 godina
 • Registar ugovora javne nabave za 2016 godinu - 28.12.2016 - PDF
 • Registar ugovora bagatelne nabave za 2016 god. - 28.12.2016 - PDF
 • PLAN NABAVE ZA 2016. godinu - 03.02.2016 - PDF
 • I izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 05.04.2016 - PDF
 • II izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 22.08.2016 - PDF
 • III izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 03.10.2016 - PDF
 • IV izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 30.12.2016 - PDF
 • PLAN NABAVE ZA 2015. godinu - 05.05.2015 - PDF
 • I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015.godinu - PDF
 • II. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015. godinu - PDF
2015 godina
 • REGISTAR BAGATELNE NABAVE ZA 2015 - PDF
 • REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE ZA 2015 - PDF
2014 godina
 • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 22.12.2014 - PDF
 • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 10.06.2014 - PDF
 • SPRJEČAVANJE SUKUBA INTERESA-ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - PDF
 • Plan nabave za 2014. godinu - PDF
 • I izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
 • II izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
 • III izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
2013 godina
 • Plan nabave za 2013. godinu - PDF
 • I. izmjene i dopune plana nabave Grada Paga za 2013. godinu - PDF
 • Registar ugovora o javnoj nabavi - PDF
2012 godina
 • III. Izmjenu i dopunu Plana nabave Grada Paga za 2012. godinu - PDF