II. ODLUKA o dodjeli financijskih potpora za financiranje javnih potreba u 2021. g - pogledaj

ODLUKA o dodjeli financijskih potpora za financiranje javnih potreba u 2021. g - pogledaj

Grad Pag je objavio Javni poziv za predlaganje programa i projekta javnih potreba koje će na području Grada Paga u 2021. godini provoditi Vjerske zajednice.
 
Predmet ovog  Javnog poziva je  predlaganje  programa i projekta javnih potreba koje će na području Grada Paga u 2021. godini  provoditi Vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: javni poziv) , a koje će se temeljem objavljenih kriterija odabrati za financiranje/sufinanciranje iz proračuna Grada Paga za 2021 godinu, a koji se odnose na jedno od sljedećih  područja:
 
- Obnova, izgradnja ili opremanje  sakralnih objekata

Prihvatljiv prijavitelji su isključivo:
Vjerske zajednice koje imaju sjedište na području Grada Paga čija je obnova, izgradnja ili opremanje predmet projekta koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv.
 
Za financiranje/sufinanciranje programa/projekata koji će se financirati temeljem  ovog Javnog poziva  u proračunu Grada Paga osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za područje obnove, izgradnje ili opremanja sakralnih objekata župnim uredima i samostanima u gradu Pagu, te 50.000,00 kn crkva u Vlašićima. 
Javni poziv je objavljen 10.05.2021, a rok za podnošenje prijave programa/projekata je 17.05.2021.g

Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/21-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-2012 ) i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 15. ožujka 2021. godine raspisuje