Statut Grada Paga temeljni je dokument putem kojeg se precizno definira te podrobnije određuje status i ustrojstvo Grada Paga. Statutom se definira status jedinice lokalne samouprave, te se omogućuje postojanje Grada Paga kao pravne osobe sa sjedištem lokalne samouprave koja se nalazi u Gradu Pagu na adresi Branimirova obala br. 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje status i ustrojstvo Grada Paga i to:

 1. status, područje i granice
 2. samoupravni djelokrug Grada Paga
 3. obilježja, pečati i Dan Grada
 4. javna priznanja
 5. ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Paga
 6. oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
 7. provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
 8. mjesna samouprava,
 9. ustrojstvo i rad javnih službi,
 10. suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 11. druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Paga.

Gradsko vijeće  donijelo je