6. Javni natječaj za prijam u službu u Grad Pag, u Ured Grada na radno mjesto:

Klasa: 112-01/11-01/3

Urbroj: 2198/24-30-10-3 od 20. I. 2011. (195)

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), gradonačelnik Grada Paga raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Pag, u Ured Grada na radno mjesto:

 

– viši savjetnik za pravne poslove – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

– položen državni stručni ispit

– 4 godine radnog iskustva u struci.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Grada Paga (www.pag.hr) i oglasnoj ploči, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslik diplome)

– preslik radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)

– preslik uvjerenja o položenome državnome stručnom ispitu

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– vlastoručno potpisanu izjavu kako ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeriti)

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od

8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Pag, 23 250 Pag, Branimirova obala 1, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u Pisarnicu Grada Paga na istoj adresi. Grad Pag zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Grad Pag