7/2018 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava