35. Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga

 

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne Novine“ broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i  Odluke Gradonačelnika Grada Paga (Klasa: 9401-01/09-01/54, ur. broj:2198/24-30-12-2, od 27.02.2012.g.),  Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Paga objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga


1. Predmet ovog natječaja je prodaja zemljišta i to:

-  neizgrađenog građevnog zemljišta, čest.zem. 1290/1, površine 118,00 m2, upisane u zk.ul. 5157 k.o. Pag.

2. Pravo natjecanja imaju sve fizičke i pravne osobe.

3. Rok za dostavu ponude je 8 (osam) dana od dana objave.

4. Ponuda mora sadržavati:

- ime, prezime, adresu i identifikacijski dokument za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, sjedište i izvod iz odgovarajućeg registra za pravne osobe,

- oznaku nekretnine (čestice zemlje) za koju se natječe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- izjavu o prihvaćanju uvjeta iz ovog Natječaja i

- ponudbenu cijenu.

5. Početna cijena neizgrađenog građevnog zemljišta pod točkom 1.1. iznosi protuvrijednost 70,00 EUR/m2, izražena u kunama, po srednjem tečaju HNB-a na dan objave natječaja.

6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne cijene neizgrađenog građevnog zemljišta za koje se natječu.

Uplata jamčevine vrši se u korist Proračuna Grada Paga, na račun broj: 2402006-1831600006, s time da ponuditelji vrše uplatu pozivom na broj odobrenja: 68 7757-OIB.

7. Ugovor o prodaji zemljišta, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana, zaključit će se u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

8. Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi Ugovor o prodaji zemljišta u roku iz točke 8. ovog Natječaja,  gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.

9. Porez na promet nekretnine, troškove uknjižbe prijenosa prava vlasništva, kao i sve ostale troškove snosit će izabrani ponuditelj.

10. Nepravovremene, nepotpune ili ponude podnesene od neovlaštenih osoba neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Paga, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.

12. Ponude se dostavljaju na adresu Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, u zatvorenoj omotnici, s naznakom «Ponuda za kupnju zemljišta -ne otvarati».

13. Sve dodatne informacije zainteresirane osobe mogu dobiti na broj telefona 023/600-833.

14. Grad Pag zadržava pravo, bez obrazloženja, ne prihvatiti niti jednu ponudu, a da pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

Klasa: 940-01/09-01/54

Urbroj: 2198/24-30-12-3

Pag, 28.02.2012.g.

Predsjednik Povjerenstva:

Tomislav Buljanović