mrrfeu 0Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU raspisalo Natječaj za prijavu projekta udruga na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Strateškim planom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2015. - 2017. te člankom 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) raspisuje

NATJEČAJ

za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

I. Cilj natječaja je financijskom potporom udrugama omogućiti provedbu projekata vezanih uz održivi razvoj hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema.

II. Financijska potpora dodjeljuje se za projekte čije su aktivnosti od interesa za održivi razvoj otoka iz područja: unaprjeđenja kvalitete života u lokalnoj zajednici; kulture i umjetnosti; obrazovanja i znanosti; sporta

III. Potpore se odnose na Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a dodjeljuju se u skladu s raspoloživim sredstvima iz „Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu" (Narodne novine, broj 148/14).

IV. Visina financijske potpore: Najviši ukupni iznos koji se jednoj udruzi za projekt može odobriti putem ovog natječaja je iznos od 30.000,00 kuna (slovima: tridesettisućakunainulalipa), a najmanji ukupni iznos koji se može tražiti je 10.000,00 kuna (slovima: desettisućakunainulalipa).

V. Rok za podnošenje prijave je 7. svibnja 2015.

VIŠE : www.mrrfeu.hr

0
0
0
s2smodern