Saziva se  21. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA  za dan 19. ožujka 2012.godine (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/09-01/11

Ur.broj: 2198/24-30-12-21

Pag, 8. ožujka 2012.

 

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 i 36/09)

s a z i v a m

21. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. ožujka 2012.godine (ponedjeljak) Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

- Verifikacija zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D

 

1. Prijedlog ODLUKE o odvodnji otpadnih voda na području Grada Paga ,

2. Prijedlog ODLUKE o priključenju na komunalne vodne građevine,

3. Razmatranje:

3.1. Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Paga za 2011.godinu,

3.2. PROGRAMA Savjeta mladih za 2012.godinu,

4. Prijedlog Izmjene i dopune PLANA NABAVE Grada Paga za 2012.godinu

5. Razmatranje:

5.1. IZVJEŠĆE o izvršenju PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.godinu ,

5.2. IZVJEŠĆE o izvršenju PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu,

6. Prijedlog ODLUKE o izradi UPU-a turističke zone KOTICA ,

7. Prijedlog ODLUKE o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,

9. IZVJEŠĆE gradonačelnika Grada Paga za razdoblje srpanj-prosinac 2011.godine

10.Prijedlog ODLUKE o dodjeli javnog priznanja Grada Paga.

- Vijećnička pitanja

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Paga

Branimir Paro Vidolin ,v.r.

0
0
0
s2smodern