Na temelju članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09), na prijedlog Komunalnog društva Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ulica braće Fabijanić b.b. i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnih Grada Paga“ 5/09 i 9/10 ), Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici, održanoj dana 19.ožujka 2012, donijelo je "Odluku o priključenju na komunalne građevine".

Ovom odlukom utvrđuje se postupak i uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, obveze prilikom priključenja, rokovi za priključenje, visinu naknade za priključenje, te prekršajne odredbe.

Ovom odlukom drastično su se smanjivanje cijene komunalne usluge uvođenja novog priključka u gradu Pagu.

Pogledajte odluku

0
0
0
s2smodern