Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/13-01/284, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-26 od 29. svibnja 2013. godine, predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji donosi,


ODLUKU o sazivanju konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

Saziva se konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Paga za dan 19. lipnja 2013. godine u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, sa sljedećim dnevnim redom:
- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija članstva Gradskog vijeća
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
- svečana prisega članova Gradskog vijeća
4. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

0
0
0
s2smodern