Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 26.ožujka 2019.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s početkom u 11,00 sati.

 

       Za sjednicu predlažem

 • Verifikacija zapisnika sa 10. i 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I   R E D

      Prijedlozi

 1. ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Paga (usklađivanje po nalazu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji)
 2. ODLUKE o izmjeni i dopuni STATUTA GRADA PAGA,
 3. ODLUKE o dodjeli javnih priznanja Grada Paga – Godišnja nagrada Grada Paga:

     3.1.OŠ JURJA DALMATINCA PAG, SŠ BARTULA KAŠIĆA PAG I DJEČJEM 

     VRTIĆU PAŠKI MALIŠANI PAG– u oblasti odgoja i prosvjete.

      3.2. NOGOMETNOM ŠPORTSKOM KLUBU PAG- u oblasti sporta

      3.3. ANTHONY BULJANOVIĆU – u oblasti kulture

      3.4. ANI ŽUNIĆ – u oblasti zaštite okoliša

 1. PROGRAM RADA Savjeta mladih Grada Paga za 2019.godinu

4.1. FINANCIJSKI PLAN Savjeta mladih Grada Paga za 2019.godinu

 1. ANALIZU STANJA sustava civilne zaštite na području Grada Paga za 2018. godinu,
 2. GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Paga s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
 1. ODLUKE o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o međusobnoj suradnji, pravima  i obvezama (Dječji vrtić Paški mališani Pag – Općina Povljana)
 1. ODLUKE o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstana cesta na području k.o. Pag, Košljun, Milac (NC18)
 1. ODLUKE o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstana cesta na području Vodice (NC 17)
 1. ODLUKE o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstana cesta u naselju Šimuni
 1. ODLUKE o davanju suglasnosti za ozakonjenje objekta u vlasništvu Nenada Maričevića

    izgrađenog na k.č. 12603 k.o. Pag,

-Vijećnička  pitanja.                         

                                                                                                         Predsjednik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            Gradskog vijeća Grada Paga

                                                                                                       Domagoj Vičević,v.r.

0
0
0
s2smodern