Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) SAZIVAM 23. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 28. siječnja 2021.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s poĉetkom u 13,30 sati.

  • Poziv & Dnevni red 23. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA - pogledaj
0
0
0
s2smodern