Na temelju odredbi članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/13), Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstanih cesta javnog dobra u općoj uporabi KLASA: 402-01/20-10/115, URBROJ: 2198/24-05/01-20-7, od 28.12.2020. te Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, Grad Pag objavljuje

  • JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - pogledaj
0
0
0
s2smodern