Novosti & Aktualnosti

25 Studeni 2021
Za inventivno i kreativno oblikovanje sadržaja namijenjenih aktivnom odmoru koji daju značajan doprinos kvaliteti i posebnosti ...
21 Studeni 2021
U srijedu, 24. studenog 2021. godine od 11:00 do 13:00 sati u prizemlju Kneževog dvora u Pagu organizirati će se II. jesensko cijepljenje ...
25 Studeni 2021
  Zbog organizacije rada žurnih službi i primarnih komunalnih službi na području grada Paga, Stožer CZ Grada Paga u suradnji s tvrtkom Pupillan iz Zadra organizirao je novi raspored rada Covid-19 testnog punkta u Dom kulture u Pagu prema sljedećem rasporedu:

Obavijesti

 • Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

  Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - KLASA:

  više informacija
 • JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

  Na temelju odredbi članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama

  više informacija
 • Oglas za prijem u službu

  Oglas za prijem u službu samostalni upravni referent za imovinsko pravne

  više informacija
 • P O Z I V za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Paga u 2022. godini

  Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave

  više informacija
 • 13/21 JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu - Komunalni redar

  JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu - Komunalni redar - pogledaj

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

paggradonacelnik

Ante Fabijanić | grad.pag@pag.hr | Izbori 2017 godine

 

Koje su ovlasti gradonačelnika?

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada Paga. Mandat gradonačelnika traje četiri godine a u obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

 • priprema i utvrđuje prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu s zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Paga čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Paga,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih odjela,
 • imenuje i razrješava unutrašnjeg revizora,
 • imenuje i razrješava članove radnih tijela koja pripremaju odluke iz njegovog djelokruga
 • utvrđuje plan prijama u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
 • usmjerava i nadzire djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova i samoupravnog djelokruga,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora,
 • osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga,
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.