karta plana

Odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Grada Paga za dijelove katastarskih općina Pag, Povljana i Dinjiška započeli su radovi u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige.

Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je između Državne geodetske uprave i Grada Paga, kao naručitelja i zajednice ponuditelja Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb i Geomodeling d.o.o., kao izvoditelja (KLASA: 931-04/21-03/11 URBROJ: 541-06-02/1-22-160, Zagreb od 02. lipnja 2022. godine).

  • Geodetski zavod Rijeka d.o.o. izrađuje elaborat katastarske izmjere na dijelu k.o. Pag  i k.o. Dinjiška.
  • Zavod za fotogrametriju d.d. izrađuje elaborat katastarske izmjere na dijelu k.o. Pag i k.o. Povljana
  • Geomodeling d.o.o. izrađuje elaborat katastarske izmjere na dijelu k.o. Pag.

Obilježavanje čestica izvršavati će se sukladno planu obilježavanja, svaki izvoditelj na svom području  zadatka. Ovim putem građani se pozivaju na javni skup u prostorijama Doma kulture u Pagu 06.09.2022. u 17:00 sati.

Sve potrebne informacije vezane za provođenje katastarske izmjere možete dobiti na web stranici izvoditelja:

POGLEDAJ KARTU CIJELOG ZAHVATA (GoogleDrive - 55,6 mb)

0
0
0
s2smodern