15. N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (V. Magazin)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Klasa: 372-01/11-01/12

Ur.broj: 2198/24-30-11-2

Pag, 26. travnja 2011.

 

Na temelju članka 6.st.3 Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96 i 124/97 ), članka 6. i 7. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga («Službene novine» Ličko-senjske županije broj 4/93 i «Županijski glasnik» Županije Ličko-senjske broj 2/97) i članka 32. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ 5/09), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na temelju Odluke gradonačelnika Grada Paga, dana 26.travnja 2011.godine raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga

 

 

1. Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi na kat.č. br. 12223 u gradu Pagu tzv. «V MAGAZIN», Prosika bb, ukupne površine 379 m2 .

 

2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 01.07. do 01.10.2011. godine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

 

3. Zakupac je suglasan da zakupnik obavlja djelatnost, pored navedenog razdoblja (sezona) i u dane karnevala i blagdana (Sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“ broj 33/96, 96/01, 13/02, 112/05, 59/06 i 55/08).

 

4. Početna zakupnina poslovnog prostora iznosi 26,00 kn-a/m2 mjesečno i uvečava se za 20% radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti sukladno članku 5. Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor što iznosi:

379 m2 x 26,00 kuna = 9.854,00 kn X 20 % = 11.824,80 kn mjesečno odnosno 35.474,40 kn za tromjesečno razdoblje.

 

5. Sudionici u Natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje zakupnine. Uplata jamčevine vrši se u korist žiro račun PRORAČUNA GRADA PAGA, broj 2402006-1831600006 s pozivom na broj:

za fizičke osobe 22 5738 – OIB

za pravne osobe 21 5738 – OIB

 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana zaključiti će se u roku 8 dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u spomenutom roku gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.

 

6. Ponuda mora sadržavati:

ime i prezime i OIB (fizičke osobe) odnosno naziv i OIB (pravne osobe

te adresu ponuđača

mjesečni iznos zakupnine koju ponuđač nudi

dokaz o uplaćenoj jamčevini – 10 % početne godišnje zakupnine

broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.

 

7. Zakupnik je dužan zakupninu platiti mjesečno unaprijed, i to najkasnije do 5

(petog) u mjesecu za koji se plaća po ispostavljenom računu.

 

8. Zakupnik je dužan u poslovni prostor koji je predmet ovog Natječaja ugraditi

brojilo za potrošnju vode kao i brojilo za potrošnju struje o svom trošku te iste nakon isteka roka zakupa predati Gradu u vlasništvo.

 

9. Troškovi individualne potrošnje kao što su komunalna naknada i tekućeg

održavanja prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.

 

10. Zakupodavac će otkazati Ugovor u pismenoj formi u svako doba ako zakupnik

 

ne bude postupio u skladu sa člankom 27. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora te temeljem članka 23. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga.

 

11. Ugovor o zakupu sklopiti će se nakon donošenja odluke gradonačelnika i to u

obliku ovršne isprave, sukladno Zakona o javnom bilježništvu ( NN broj 78/93, 29/94 i 16/07).

 

12. Troškovi vezani uz sklapanje Ugovora o zakupu, javnobilježnički trošak te

 

sve troškove eventualnog ovršnog postupka snosi zakupnik.

 

13. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj

ploči Grada i u sredstvima javnog informiranja tj. do 11. svibnja 2011. godine (uključujući i taj dan).

 

14. Ponude se podnose u pismenom obliku u zatvorenoj koverti na slijedeću

adresu: GRAD PAG, Branimirova obala 1, 23 250 Pag

za zakup poslovnog prostora – “V MAGAZIN” s naznakom «Ne otvaraj»,

 

15. Za sve informacije po ovom NATJEČAJU nazvati na telefon : 023/600-833.

 

 

Gradonačelnik

Ante Fabijanić,v.r.