16. N A T J E Č A J  za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. Vanga)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Klasa:372-01/11-01/11

Ur.broj:2198/24-30-11-2

Pag, 26.travnja 2011.

 

Na temelju članka 6.st.3. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96 ,124/97 i 174/04), članka 6.i 7. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga («Službene novine» Ličko-senjske županije broj 4/93 i «Županijski glasnik» Županije Ličko-senjske broj 2/97) i članka 32. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na temelju Odluke gradonačelnika Grada Paga dana 26.travnja 2011.godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga

 

1. Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi u gradu Pagu na z.č. 7322/3(kat.br. 12233/1, 12233/2 obje k.o. Pag) tzv. «VANGA» (centrala Prosika) , na adresi Prosika bb, ukupne površine 175,50 m2 od čega je 65 m2 skladišni prostor.

 

2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 01.(jedne)godine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti s tim da djelatnost obavlja sezonski i to u vremenu od 01.06.2011. do 01.12.2011.godine.

 

3. Zakupnik će koristiti predmetni poslovni prostor i plaćati zakupninu od 01.06 do 01.12. tekuće godine (sezonski) s obzirom na prirodu djelatnosti koja se obavlja samo sezonski. Zakupac je suglasan da zakupnik obavlja djelatnost, pored navedenog razdoblja (sezona) i u dane karnevala i blagdana (Sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“ broj 33/96, 96/01, 13/02, 112/05, 59/06 i 55/08).

 

4. Početna zakupnina za poslovni prostor iznosi 26,00 kn /m2 mjesečno za poslovni prostor odnosno 13,00 kn /m2 za skladišni prostor što uvećano za 20% radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti iznosi:

 

110,50 m2 X 26,00 kuna = 2.873,00 kn za poslovni prostor

65 m2 X 13,00 kuna = 845,00 kn za skladišni prostor

pa početna mjesečna zakupnina iznosi 3.718,00 + 20 % iznosi 4.461,60 kn

mjesečno x 6 mjeseca = 26.769,60 kn

 

5. Zakupnik je pored navedene zakupnine dužan podmiriti i troškove električne energije u iznosu od 15.000,00 kuna( 6 x 2.500,00 kn)

 

6. Sudionici u Natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje zakupnine. Uplata jamčevine vrši se u korist žiro račun PRORAČUNA GRADA PAGA, broj 2402006-1831600006 s pozivom na broj:

 

za fizičke osobe 22 5738 – OIB

za pravne osobe 21 5738 – OIB

 

Ugovor o zakupi poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze

između ugovornih strana zaključiti će se u roku 8 dana računajući od dana izbora

najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u

spomenutom roku gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.

 

7. Ponuda mora sadržavati:

ime i prezime i OIB (fizičke osobe) odnosno naziv i OIB (pravne osobe)

te adresu ponuđača

mjesečni iznos zakupnine koju ponuđač nudi

dokaz o uplaćenoj jamčevini – 10 % početne godišnje zakupnine

broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju

 

8. Zakupnik je dužan zakupninu i električnu energiju platiti mjesečno unaprijed, i to najkasnije do 5 (petog) u mjesecu za koji se plaća po ispostavljenom računu.

 

9. Zakupnik je dužan u poslovni prostor koji je predmet ovog Natječaja ugraditi brojilo za potrošnju vode kao i brojilo za potrošnju struje o svom trošku te iste nakon isteka roka zakupa predati Gradu u vlasništvo.

 

10. Troškovi individualne potrošnje kao što su komunalna naknada i tekućeg održavanja prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.

 

11. Zakupodavac će otkazati Ugovor u pismenoj formi u svako doba ako zakupnik ne bude postupio u skladu sa člankom 27. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora te temeljem članka 23. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga.

 

12. Ugovor o zakupu sklopiti će se nakon donošenja odluke gradonačelnika i to u obliku ovršne isprave, sukladno Zakona o javnom bilježništvu ( NN broj 78/93, 29/94 i 16/07).

 

13. Troškovi vezani uz sklapanje Ugovora o zakupu, javnobilježnički trošak te sve troškove eventualnog ovršnog postupka snosi zakupnik.

 

14. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada i u sredstvima javnog informiranja tj. do 11. svibnja 2011. godine (uključujući

i taj dan).

 

15. Ponude se podnose u pismenom obliku u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

GRAD PAG- Branimirova obala 1, 23 250 Pag

za zakup poslovnog prostora – „Vanga“ s naznakom «Ne otvaraj»,

 

16. Za sve informacije po ovom NATJEČAJU nazvati na telefon : 023/600-832, 600-833.

 

Gradonačelnik

Ante Fabijanić v,r,