17. Natječaj za imenovanje pročelnika Ureda Grada

 

GRAD PAG

Klasa: 112-01/11-01/10

Ur. br.: 2198/24-30-11-1

Pag, 26. travnja 2011.g.

 

Na temelju čl. 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje

 

 

NATJEČAJ   za imenovanje

pročelnika Ureda Grada

 

 

Uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

- položen državni stručni ispit

-5 godina radnog iskustva u struci

 

Osim navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijem u službu iz čl. 12 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08), a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezu probnog rada od 3 mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objaviti će se na web stranici Grada Paga (www.pag.hr). Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Na web stranici Grada i oglasnoj ploči gradske uprave objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( izvornik ili preslik domovnice)

- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslik diplome)

- preslik radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)

- preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

- vlastoručno potpisanu izjavu kako ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeriti)

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, s obveznom naznakom:" za natječaj-pročelnik Ureda Grada - ne otvaraj". Prijave se mogu dostaviti i neposredno u pisarnicu grada Paga na istoj adresi. Grad Pag zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Gradonačelnik

Ante Fabijanić