30. Poziv  za 18.sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/09-01/11

Ur.broj: 2198/24-30-11-18

Pag, 29. rujna  2011.


Na temelju članka 34. st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01 i 129/05) i članka 19. stavka 4. Statuta  Grada Paga

(„Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09 i 9/10)


s a z i v a m


18. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 7. listopada 2011.

godine (petak) Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem


- Verifikacija zapisnika 17. sjednice  Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I   R E D


1. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Paga,

2. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Paga,

3. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pag,

4. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pag ima

udjele odnosno dionice,

5. IZVJEŠĆE gradonačelnika Grada Paga za razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine,

6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2011.godinu,

7.  Prijedlog ODLUKE o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj

zgradi,

8. Prijedlog ODLUKE o vrijednostima  jediničnih iznosa za položajne zone.

9. Viječnićka pitanja.

 

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Paga

Branimir Paro Vidolin ,v.r.