4/2013 - NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje - objava 8. ožujak 2013

 REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

GRADONAČELNIK

Klasa: 112-02/13-01/13

Ur. broj: 2198/24-30-13-1

Pag, 22. veljače 2013.g.

Na temelju članaka 17. i 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Paga raspisuje

N A T J E Č A J

za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, 1 izvršitelj –m/ž, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,

– najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

- položen državni stručni ispit.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. spomenutog Zakona.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Grada Paga (www.pag.hr) i na oglasnoj ploči, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),

– presliku radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem),

– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu kako ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeriti).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne (nepotpune) prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Natječaja, ne smatraju se kandidatima za prijem u službu.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prijemnom uredu Grada Paga.

Grad Pag pridržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti predmetni postupak prijema u službu.

O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gradonačelnik:

Ante Fabijanić