Opis poslova i podaci o plaći za mjesto pročelnika Ureda Grada Paga OPIS POSLOVA

Rukovodi radom Ureda, brine se o zakonitom i učinkovitom radu Ureda u odnosu na obaveze Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Pomaže Gradonačelniku, Zamjeniku gradonačelnika i predsjedniku Gradskog vijeća u organiziranju sjednica i u suradnji s njima priprema sjednice, prati rad sjednica, izrađuje zaključke sjednica i prati njihovo izvršenje, izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik, odgovoran je za izradu zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća, Kolegija gradonačelnika te davanju informacija za njihov rad.U suradnji sa predsjednikom Gradskog vijeća i predsjednikom radnih tijela Gradskog vijeća i radnih tijela i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik u funkciji obavljanja svojih dužnosti, priprema sjednice i izrađuje zaključke te prati njihovo izvršenje. Surađuje sa županijom osobito članovima Županijske skupštine, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebne koristi za Grad. Izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora. Obavlja poslove vezane za izbore i referendum. Osigurava pravo na pristup informacijama iz djelatnosti lokalne samouprave, vodi registar propisa koje je donijelo Gradsko vijeće i Gradonačelnik, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata, te vodi evidenciju objave. Obavlja tehničke i složenije protokolarne poslove za Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika, sudjeluje u rješavanju najvažnijih pitanja iz djelokruga Ureda, obavlja i druge poslove određene propisima Gradskog vijeća i Gradonačelnika kao i poslove po nalogu Gradonačelnika.

PODACI O PLAĆI

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta-4,30 i osnovice za izračun plaće u visini od 2.880,00 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

0
0
0
s2smodern