Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto „viši stručni suradnik/suradnica za pripremu i vođenje projekata“, objavljen dana 05. prosinca 2011.g.,  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno uređenje

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Klasa:  112-01/11-01/17

Ur.br.: 2198/24-30-11-4

Pag, 09. prosinca 2011.g.

 

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto „viši stručni suradnik/suradnica za pripremu i vođenje projekata“, objavljen dana 05. prosinca 2011.g.,  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

Formalne uvjete natječaja ispunjava slijedeći kandidat:

1. Marija Radoslović iz Paga, Karlobaška 18

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao

prijavu na natječaj.

Područje testiranja:

  1. Područje djelokruga i ustrojstva jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

 

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

  1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10 – pročišćeni tekst),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ),
  3. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07 i 125/08)
  4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08)

 

II. PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobne iskaznice) radi utvrđenja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testiranje provest će se razgovor.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

-          koristiti mobitel ili kakva druga komunikacijska sredstva

-          napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

-          razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši gore navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat neće se priznati niti ocjenjivati

 

III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Testiranje će se provesti dana 15. prosinca 2011.g., u prostorijama Grada Paga, na adresi Branimirova obala 1, s početkom u 9,00 sati.

 

Opis poslova i podaci o plaći

Opis poslova

Vrši prisilnu naplatu svih gradskih prihoda, prati propise koji se odnose na postojeće i nove gradske prihode, sudjeluje u postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, priprema projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, Ministarstava Republike Hrvatske i Zadarske županije, priprema projekte za realizaciju javno-privatnog partnerstva, te obavlja druge poslove po nalogu pročelnika ili gradonačelnika.

Podaci o plaći

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, koji iznosi 2,51, te se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 2.880,00 kn bruto.

Povjerenstvo za provedbu oglasa:

Sanja Bukša Kustić

0
0
0
s2smodern