Isplata božićnica za umirovljenike Grada Paga provoditi će se prema sljedećoj odluci donesenoj 12. prosinca 2011. u Pagu...

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Gradonačelnik

Klasa:402-01/11-01/223

Ur.broj:2198/24-30-11-1

Pag, 12. prosinca 2011.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta Grada Paga («Službeni glasnik Grada Paga broj 5/09), Gradonačelnik Grada Paga dana 12. prosinca 2011. godine donosi

O D L U K U

1. Socijalnom vijeću Grada Paga predlažem da odobri isplatu božićnice umirovljenicima sa prebivalištem na području Grada Paga po istim kriterijima koji su radi isplate božićnice utvrđeni u 2011. godini i to:

  • 200,00 kuna – za mirovine do 2000,00 kuna
  • 100,00 kuna – za mirovine od 2001,00 – 3000,00 kuna.

Umirovljenicima s mirovinom većom od 3000,00 kuna isplata božićnice neće se vršiti.

 

2. Božićnica će se realizirati u marketu «LORENCO» d.o.o. u Pagu preko bonova koje će na ime i prezime umirovljenika i iznos vrijednosti bona ovisno o kriterijima iz točke 1. ove Odluke izdati predsjednici mjesnih odbora svaki za svoje područje.

Isplata božićnice odnosno izdavanje bonova vršiti će se u vremenu od 15. prosinca 2011. – 10. siječnja 2012. godine.

Nakon proteka navedenog roka umirovljenici koji ne preuzmu bonove u mjesnim odborima, gube pravo na naknadno izdavanje bonova.

Budući da u Socijalnom programu za 2011. godinu nema mogućnosti za navedenu isplatu, isplata božićnice iz točke 1. ove Odluke teretiti će Socijalni program za 2012.

godinu kojim će se osigurati sredstva za navedenu namjenu.

Gradonačelnik

Ante Fabijanić

Dostaviti:

Upravni odjel za proračun

i financije – ovdje

Mjesnim odborima – svima

Evidencija – ovdje

Pismohrana - ovdje

0
0
0
s2smodern