Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07, 125/08 i 36/09) sazvana je 20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. prosinca 2011. godine (ponedjeljak) Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

 

 


HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/09-01/11

Ur.broj: 2198/24-30-11-20

Pag, 13. prosinca 2011.

 

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07, 125/08 i 36/09)

s a z i v a m

20. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. prosinca 2011. godine (ponedjeljak) Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

- Verifikacija zapisnika 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog ODLUKE o donošenju PLANA zaštite i spašavanja i PLANA civilne zaštite za područje Grada Paga

2. ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Paga u 2011.g,

Prijedlog:

3. II Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2011.godinu,

3.1. I Izmjene i dopune ODLUKE o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2011.godinu,

3.2. I Izmjene i dopune PLANA NABAVE grada Paga za 2011.godinu,

3.3. II Izmjene i dopune PROGRaMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.godinu,

3.4. I Izmjene PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu,

3.5. II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2011.godinu,-

3.6. I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2011.godinu,

3.6. I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u športu za 2o11.godinu,

3.7. I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2011.godinu,

Prijedlog:

4. PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2012.GODINU s PROJEKCIJOM plana PRORAČUNA GRADA PAGA za 2013.-2014.godinu

4.1. ODLUKE o izvršenju PRORAČUNA GRADA PAGA za 2012.godinu,

4.2. PLANA NABAVE Grada Paga za 2012.godinu

4.3 PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.godinu,

4.4. PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu

4.5. PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2012.godinu,

4.6. PROGRAMA javnih potreba u športu za 2012.godinu,

4.7. PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2012.godinu,

4.8. PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2012.godinu,

4.9. PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2012.godinu

4.10. PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2012.godinu,

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Paga

 

0
0
0
s2smodern