Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnova kamata nastalih do dana stupanja na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamate temeljem članka 27. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 5. srpnja 2012. godine i koja je stupila na snagu 9. srpnja 2012. godine (objava u Narodnim novinama br. 76 od 9.07.2012.)
Rok za podnošenje zahtjeva je 07.09.2012. godine, a zahtjevi se predaju u pisarnici Grada Paga, Branimirova obala 1, 23250 Pag.
Pravna osoba može podnijeti pisani zahtjev za otpis dospjelog i nenaplaćenog duga s osnove kamata koji je nastao do dana stupanja na snagu citirane Uredbe, a uz zahtjev je dužna priložiti podatak o kreditnom rejtingu od banaka.
Zahtjevi iz točke 1. ovog poziva podnose se po osnovi dugovanja s osnova kamata nastalih do dana stupanja na snagu citirane Uredbe temeljem svih dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Pagu koja bi bila prihod proračuna Grada Paga, osim onih s naslova javnih davanja izuzev naknada za koncesije.
Fizičke i pravne osobe koje podnose zahtjev po ovom pozivu ne mogu istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.
Nepravodobni zahtjevi za otpis duga s osnove kamata odbacit će se i neće se razmatrati.
Dospjeli dug s osnove kamata otpisat će se ako fizička i pravna osoba kao podnositelj zahtjeva po ovom pozivu u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga s Upravnim odjelom za proračun i financije Grada Paga, na propisane uplatne račune prihoda proračuna Grada Paga uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.

Obrazloženje:

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja kojim je utvrdila kriterije, mjerila i postupak između ostalog i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem čega Grad Pag upućuje poziv za podnošenje naslovnog zahtjeva.

Nakon obrade podnesenih zahtjeva od strane Upravnog odjela za proračun i financije Grada Paga temeljem propisanih odredaba citirane Uredbe provest će se postupak otpisa potraživanja prema načinu i uvjetima propisanim Uredbom.

Gradonačelnik Grada Paga
Ante Fabijanić

PREUZMITE OBRAZAC

0
0
0
s2smodern