Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13)  sazivam 5. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 20. prosinca 2013.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 9,00 sati.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Za sjednicu predlažem

 - Verifikaciju zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

 

                                       D N E V N I   R E D

Prijedlog:

II Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2013.godinu

1.1. II Izmjene PLANA razvojnih programa Grada Paga za 2013. godinu,

1.2. II Izmjene ODLUKE o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2013.godinu,

1.3   II Izmjene i dopune PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne

           infrastrukture za 2013.godinu,

1.4. II Izmjene PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu,

1.5. II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2013.godinu,

1.6. II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2013.godinu,

1.7. II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013.godinu,

2. PRORAČUNA GRADA PAGA za 2014.godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

2.1. ODLUKE o izvršavanju PRORAČUNA GRADA PAGA za 2014.godinu,

2.2 PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.god,

2.3. PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu,

2.4. PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2014.godinu,

2.5. PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2014.godinu,

2.6. PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.godinu,

2.7. PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2014.godinu,

2.8. PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2014.godinu,

2.9. PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2014.godinu

3. ODUKE o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području

     Grada Paga,

4. ODLUKE o prihvaćanju inicijative o pristupanju partnerstvu lokalne akcijske

     grupe (LAG)

- Vijećnička pitanja.

                                                                                         Predsjednik

                                                                                                   Gradskog vijeća Grada Paga

                                                                                                          Zlatko Šuljić ,v.r.

0
0
0
s2smodern