cz
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Gradu Pagu u uredima Gradske uprave neće se primati stranke.
Mole se građani da kontakte s Upravom obavljaju telefonski i putem e maila.


Novosti & Aktualnosti

23 Veljača 2021
U tijeku su radovi postavljanja nove ograde na vrtiću "Paški mališani" u gradu Pagu. Skida se dotrajala željezna ograda koja je postavljena ...
12 Veljača 2021
U novom naselju u Košljunu u tijeku su radovi postavljanja cijevi za vodu te instalacija za struju i vanjsku rasvjetu koje Grad Pag provodi ...
23 Veljača 2021
U tijeku su radovi sanacije lokalne ceste 63209 Smokvica-Stara Povljana koje izvode Županijske ceste u suradnji sa Gradom Pagom. „Cesta je tamponirana te su zakrpane rupe koje su nastale prilikom velikih oborina u zimskim mjesecima. Ovu cestu koriste stanovnici Smokvice, Vlašića koji na ovom području svakodnevno obilaze svoja stada ovaca.

Obavijesti

 • JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag - komunalni redar

  JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag, Upravni

  više informacija
 • 23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2,

  više informacija
 • Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine

  Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ:

  više informacija
 • Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pag

  Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pag - Tekst natječaja

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

7. Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga

 

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka

16. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Službeni glasnik» Zadarske županije broj 3/99) ,  gradonačelnik Grada Paga objavljuje

 

P  O  Z  I  V

za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga

 

I.

Javna priznanja Grada Paga jesu:

 1. IMENOVANJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA PAGA
 2. NAGRADA GRADA PAGA ZA ŽIVOTNO DJELO
 3. NAGRADE GRADA PAGA
 4. ZAHVALNICA GRADA PAGA

 

II.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz točke I mogu dati:

-         gradonačelnik Grada Paga,

-         najmanje 1/3 Gradskog vijeća Grada Paga

-         radna tijela Gradskog vijeća Grada Paga

-         ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana

-         vjerske zajednice i

-         političke stranke.

 

III.

Prijedlog iz točke II mora sadržavati:

-         podatke o podnosiocu prijedloga

-         iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Paga, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,

-         oblik javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

 

IV.

Rok za podnošenje prijedloga utvrđen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Paga i utvrđen je do 28. veljače (uključujući i taj dan).

 

V.

Prijedlozi se podnose KOMISIJI ZA PRIZNANJA GRADA PAGA, Branimirova obala 1, 23 250 Pag.

Radi valjane izrade prijedloga, svi zainteresirani predlagači mogu u Uredu Grada Paga dobiti izvorni primjerak Odluke o javnim priznanjima Grada Paga.

 

Klasa: 061-01/10-01/1

Ur.broj: 2198/24-40-10-1

Pag,  25. siječnja 2011.

GRAD PAG

Gradonačelnik

Grada Paga

Ante Fabijanić,v.r.