obkat

Novosti & Aktualnosti

20 Srpanj 2024
U organizaciji Turističke zajednice Grada Paga i Grada Paga od 23.-27. srpnja održat će se 65. Paški ljetni karneval. Najstariji hrvatski ljetni karneval tradicionalno će obilovati bogatim programom koji uključuje razne događaje i nastupe koji će užariti karnevalsku atmosferu u Pagu.
19 Srpanj 2024
U organizaciji Turističke zajednice Grada Paga, u subotu, 20. srpnja „The Beatles Revival Band” održat će koncert na Trgu P. Krešimira IV s ...
19 Srpanj 2024
Dobrovoljno vatrogasno društvo Pag, uz pomoć Grada Paga, uspješno je završilo projekt preuređenja starog vatrogasnog kamiona. Stara ...
18 Srpanj 2024
U organizaciji Udruge Volim Vlašići u nedjelju, 28. srpnja održat će se 7. Sajam otočnih proizvoda "Od Luna do Fortice" na sportskom ...
16 Srpanj 2024
18. srpnja povodom 10. godišnjice smrti don Živka Kustića, grkokatoličkog svećenika i propovjednika te novinara i dugogodišnjeg urednika u ...

Obavijesti

 • ODLUKA o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata

  Na temelju Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Paga“

  više informacija
 • Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra (KO Pag)

  Temeljem članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

  više informacija
 • Izvješće o javnoj raspravi granice pomorskog dobra Dinjiška

  Poštovani, na temelju članka 23. st. 7. Zakona o pomorskom

  više informacija
 • ODLUKA - odabir najpovoljniih ponuda

  ODLUKA - odabir najpovoljniih ponuda - pogledaj dokument

  više informacija
 • Obavijest za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

  obavještavaju se podnositelji ponuda za dodjelu dozvola na pomorskomdobru na

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
transparentnost

10. J A V N I P O Z I V  za izbor Savjet mladih Grada Paga

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih  Grada Paga  („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/08), Gradsko vijeće Grada Paga objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za izbor Savjet mladih Grada Paga

 

Temeljem članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 2/07) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih  Grada Paga, p o z i v a j u se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeće srednjih škola te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Paga da dostave prijedloge kandidata za članove Savjeta mladih Grada Paga.

Na temelju pisanih prijedloga predlagatelja i obrazloženja prijedloga, članove Savjeta mladih bira i razrješava Gradsko vijeće Grada Paga.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pismenom obliku u roku 15 dana od dana objave ovog poziva tj. do  7.travnja 2011. godine (uključujući i taj dan)

na slijedeću adresu:

GRAD PAG, Ured Grada, Branimirova obla 1, 23 250 PAG

 

Prijedlog kandidata za članove Savjeta obavezno treba sadržavati slijedeće podatke:

-          naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja

-          podatke o kandidatu ( Ime i prezime, datumi godina rođenja, prebivalište)

-          obrazloženje prijedloga.

 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mladi u smislu Zakona o Savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Paga su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Paga u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29)godina života.

Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od dvije godine.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo  Gradskog vijeća Grada Paga koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Paga.

Način rada i djelokrug rada Savjeta mladih utvrđen je Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga broj 2/08).

Ovaj Poziv objavljen je i na  web stranici Grada Paga: www pag.hr

 

Klasa: 023-06/11-01/5

Ur.broj: 2198/24-30-11-2

Pag, 23.ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Branimir Paro Vidolin,v.r.