Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Branimir Paro Vidolin sazvao je za dan 22. srpnja 2011.godine ( petak )17.sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga.

 

Sjednica će se održati u prostoru Vijećnice Grada Paga s početkom u 10:00 sati.

 

Za sjednicu je predložena


- Verifikacija zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I   R E D


1. Prijedlog ODLUKE o donošenju Programa ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Pag,

2. IZVJEŠĆE o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Paga za 2010.godinu,

3. IZVJEŠĆE o obavljenoj financijskoj reviziji Komunalnog društva Pag d.o.o. za 2009.godinu,

4. IZVJEŠĆE gradonačelnika Grada Paga za razdoblje srpanj-prosinac 2010.godine,

5. Prijedlog ODLUKE o davanju suglasnosti za osnivanjem založnog prava na nekretnina u vlasništvu Grada,

6. Prijedlog ODLUKE o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Paga,

7. Prijedlog II Izmjene i dopune PLANA nabave Grada Paga za 2011.godinu,

8. Davanje suglasnosti na izmjenu STATUTA Gradske knjižnice Pag,

 

- Vijećničko pitanje.

0
0
0
s2smodern