Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13)  sazivam 4. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan  26. studenog 2013.godine Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 9,30 sati.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Za sjednicu predlažem

 

  - Verifikaciju zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

 

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje dopune Izvješća o radu za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2013.godine:

   1.1 Centra za kulturu i informacije Pag,  

     1.2. Komunalno društvo Pag d.o.o.

     1.3. Pag II d.o.o.

2. Prijedlog ODLUKE o stavljanju izvan snage ODLUKE o podjeli i povjeravanju

   komunalnih djelatnosti na području Grada Paga

3.1.Prijedlog ODLUKE o osnivanju trgovačkog društva,

3.2. Prijedlog Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću,

3.3. Prijedlog ODLUKE o imenovanju člana uprave – direktora društva,

3.4. Prijedlog ODLUKE o davanju ovlasti Gradonačelniku za davanje odluke i izjave

       pred javnim bilježnikom,

4. Prijedlog ODLUKE o izmjenama ODLUKE o priključenju na komunalne vodne

     građevine,

5. Prijedlog dopune PLANA gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada

   Paga za 2013.godinu

6. Razmatranje IZVJEŠĆA o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Paga za

     2012.godinu,

7. Prijedlog ODLUKE o nerazvrstanim cestama,

8. Prijedlog ODLUKE o izmjeni ODLUKE o izradi Urbanističkog plana uređenja

   (UPU) naselja ŠIMUNI.

9. Prijedlog ODLUKE o suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju

     rekonstrukcije cesta na području grada Paga,

10. Zaključak o davanju suglasnosti na PRAVILNIK o unutrašnjem ustrojstvu i

     načinu rada Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag

11.Prijedlog ODLUKE o imenovanju POVJERENSTVA za procjenu štete od

   elementarnih nepogoda

- Vijećnička pitanja                                                        

                                                                                           Predsjednik

                                                                                   Gradskog vijeća Grada Paga

                                                                                                          Zlatko Šuljić ,v.r.

0
0
0
s2smodern