Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018.) Grad Pag izlaže na javni uvid Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Paga. Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, u razdoblju od 22. svibnja do 05. lipnja 2018. godine, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga u prizemlju zgrade na adresi Ulica kralja Zvonimira 19, površine 36 m2 - PDF dokument

0
0
0
s2smodern

Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga (Paladinka NC13, Proboj NC 14 i Žestoko NC15) - pogledaj javni poziv

0
0
0
s2smodern

Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga (Sv. Marija-NC10, Sv. Marko-NC-11 i Šimuni-NC-12) - pogledaj javni poziv

0
0
0
s2smodern

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradi IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Paga - pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern

Odluku o stavljanju van snage Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Paga - pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern

 

Oglas za prijam u službu na radno mjesto "komunalni redar" - pogledaj oglas

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 137/15 i 123/17) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 5. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 23. travnja 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 12,00 sati.

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje: NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava 

Ispravak natječaja

Pogledaj dokument natječaja

0
0
0
s2smodern