Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08 i 133/13 ) i članka 41. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21) Gradonačelnik Grada Paga dana 20. travnja 2021. donosi

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2021. godinu - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/21-50/34, urbroj: 2198/24-04/01-21/1 - pogledaj natječaj

- IZMJENU NATJEČAJA za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava (30.04.2021) - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 24. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 30. ožujka 2021.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 12,00 sati.                                                                                                                                                                                                                                                                    

DNEVNI RED - preuzmi

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava na području Grada Paga KLASA: 363-05/21-50/17, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

LOKACIJE:

0
0
0
s2smodern

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, na radno mjesto - komunalni redar - KLASA: 112-02/21-20/2 URBROJ: 2198/24-04/01-21-2 - 05. veljače 2021. godine

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) SAZIVAM 23. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 28. siječnja 2021.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s poĉetkom u 13,30 sati.

  • Poziv & Dnevni red 23. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA - pogledaj
0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 12.01.2021

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pag - Tekst natječaja

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam nastavak 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga za dan 28. prosinca 2020.godine. Sjednica će se održati u prostorijama Kneževog dvora u Pagu, Trg k.P.Krešimira IV, s početkom u 12,30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Dario Grašo,v.r.

Pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern